Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Glukozę osocza mierzono techniką oksydazy glukozy (Beckman Instruments, Fullerton, CA). Stężenie wolnej insuliny w osoczu, peptydu 23C, 23 glukagonu, 24 i polipeptydu trzustkowego25 mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego, adrenaliny za pomocą techniki radioizotopowej pojedynczego izotopu, 26 i podtlenku azotu za pomocą spektrofotometru w podczerwieni zaprojektowanego do wykrywania śladowych ilości azotu. tlenek (Traverse Medical Monitors, Saline, Mich.). Analiza statystyczna
Podział stężenia tlenku azotu w równowadze przez zintegrowany obszar pomiędzy krzywą koncentracji czasowej dla stężenia tlenku azotu w tętnicy a stężeniem żylnym daje mózgowy przepływ krwi.21 Różnice między grupami początkowo oceniano za pomocą analizy wariancji z współzmiennymi w razie potrzeby. Po ustaleniu istotności statystycznej przeprowadzono test porównawczy wielokrotnego porównania Newmana-Keulsa. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

We19 i inni20 wcześniej używali rentgenografii, aby zademonstrować prawidłowe umieszczenie kaniuli przy żarówce szyjnej za pomocą tej techniki. Do pobierania krwi i infuzji wprowadzono lewe promieniowe tętnicze i prawe kaniulki dożylne dożylnie. Ryc. 1. Ryc. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Charakterystyka pacjentów z IDDM, zgrupowanych według wartości glikozylowanych hemoglobin w czasie badania i uczestników normalnych. Przebadaliśmy 24 pacjentów z IDDM (stężenie w osoczu peptydu C, <0,2 ng na mililitr [0,07 nmola na litr]), którzy zostali zwerbowani z kliniki cukrzycy i 15 osób zdrowych. Pacjenci byli leczeni różnymi schematami zastępowania insuliny, w tym wielokrotnymi codziennymi iniekcjami z regularną insuliną i zawiesiną insuliny izofanowej (NPH) lub przedłużoną zawiesiną cynku insuliny (ultralente). Jeden pacjent stosował podskórną pompę insulinową. Sześciu pacjentów było latynoskich, a 18 nie-latynoskich; wśród normalnych osób 4 to Hiszpanie, Indianin i 10 białych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Pacjenci z cukrzycą insulinozależną (IDDM), którzy mają prawie normalne średnie stężenie glukozy w osoczu podczas leczenia, podobnie jak w grupie intensywnego leczenia w badaniu kontrolnym cukrzycy i powikłaniami, częściej mają napady padaczkowe lub śpiączkę lub wymagają pomocy innej osoby w celu wyzdrowienia z hipoglikemii niż u pacjentów leczonych mniej intensywnie, a hipoglikemia może wystąpić bez objawów ostrzegawczych. 1,2 Termin nieświadomość hipoglikemii został użyty do opisania stanu, w którym autonomiczne objawy ostrzegawcze nie występują lub nie są rozpoznawane przed wystąpieniem neuroglikopenii. 3 Biorąc pod uwagę wyraźną korzyść płynącą z lepszej kontroli glikemii w zmniejszaniu powikłań mikronaczyniowych cukrzycy 1, niezbędne jest zrozumienie przyczyny nieświadomości hipoglikemii w celu zmniejszenia ryzyka związanego z nasilonym leczeniem choroby. Zasadnicze znaczenie dla rozpoznania przez pacjenta spadku stężenia glukozy w osoczu ma wzrost napięcia autonomicznego, co przeważnie znajduje odzwierciedlenie we wzroście aktywności sympatia-nadnercza, powodując tachykardię, nerwowość i drżenie charakteryzujące hipoglikemię.4 Specyficzne centra wykrywania glukozy w podwzgórzu klatki piersiowej jądro 5 mózgu pośredniczy w odpowiedzi sympatiaadrenera, 6, która rozpoczyna się przy stężeniu glukozy w osoczu w przybliżeniu 75 mg na decylitr (4,2 mmol na litr) u zdrowych osób .7,8 Intensywne leczenie cukrzycy albo wielokrotnymi codziennymi wstrzyknięciami insuliny albo insuliny Wiadomo, że terapia pompą zmniejsza wydzielanie epinefryny, więc odpowiedź zaczyna się przy niższych stężeniach glukozy w osoczu.
Ośrodkowy układ nerwowy zależy od ciągłego dostarczania glukozy na paliwo, ponieważ nie może syntetyzować ani przechowywać glukozy o czasie dłuższym niż kilka minut, aby można ją było stosować podczas hipoglikemii. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »