Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ortodonta wrocław’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

My losowo przydzieliliśmy pacjentów, którzy ukończyli leczenie przeciwzakrzepowe na aspirynę, w dawce 100 mg na dobę lub placebo; Randomizację przeprowadzono za pomocą centralnego systemu losowego opartego na sieci WWW, z warstwowaniem według środka i czasu trwania początkowej doustnej terapii przeciwkrzepliwej (.26 tygodni lub> 26 tygodni). Powlekane aspiryną kwas acetylosalicylowy w tabletkach 100 mg i placebo zostały dostarczone bezpłatnie przez Bayer HealthCare Pharmaceuticals; firma nie odegrała żadnej innej roli w badaniu i nie brała udziału w gromadzeniu lub analizie danych ani w przygotowywaniu manuskryptu. Pacjentów poproszono o zażywanie jednej tabletki dziennie przez co najmniej 2 lata. Maksymalny czas leczenia był następnie ograniczony do 4 lat. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta wrocław’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wolność od zdarzenia podstawowego. W przypadku ogólnej kohorty współczynnik ryzyka dla grupy stymulacji dwukomorowej w porównaniu do grupy stymulacji prawej komory wynosił 0,74 (przedział wiarygodny 95%, 0,60 do 0,90). Prawdopodobieństwo wystąpienia wskaźnika ryzyka mniejszego niż wynosiło 0,9978, co przekroczyło próg 0,9775 dla istotnej różnicy między obiema grupami. W przypadku stratyfikacji pacjentów w zależności od rodzaju wszczepionego urządzenia (rozrusznik serca lub wszczepialny defibrylator [ICD]), współczynnik ryzyka dla stymulatora wynosił 0,73 (95% wiarygodnego przedziału, 0,58 do 0,91); współczynnik ryzyka dla ICD wynosił 0,75 (95% wiarygodnego przedziału, 0,57 do 1,02). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta wrocław’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Stymulacja dwukomorowa przy użyciu standardowych urządzeń CRT może uniknąć tego problemu i złagodzić rozwój niewydolności serca. W związku z tym przeprowadziliśmy stymulator komorowo-prawostronny u pacjentów z niewydolnością serca z blokiem przedsionkowo-komorowym (BLOCK HF), prospektywnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem obejmującym pacjentów ze standardowym wskazaniem do stymulacji komorowej dla bloku przedsionkowo-komorowego, dysfunkcji lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory, .50%) i łagodna lub umiarkowana niewydolność serca. Wykluczyliśmy pacjentów ze wskazaniami do CRT, które opierały się na wytycznych praktyki. Testowaliśmy hipotezę, że stymulacja dwukomorowa jest lepsza niż stymulacja prawej komory w tej populacji pacjentów, mierzona złożonym wynikiem obejmującym zgon z jakiejkolwiek przyczyny, wizyta w trybie pilnym z powodu niewydolności serca lub wzrost o 15% lub więcej po lewej stronie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta wrocław’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ponadto mediana czasu trwania odpowiedzi uległa znacznej poprawie w przypadku leczenia skojarzonego w porównaniu z monoterapią dabrafenibem (10,5 miesiąca w porównaniu z 5,6 miesiąca). Chociaż w tej próbie nie ocenialiśmy monoterapii trametynibem, przeżycie wolne od postępu z trametynibem u pacjentów z czerniakiem BRAV V600 było podobne do wyniku z monoterapią dabrafenibem lub wemurafenibem obserwowanymi w naszym badaniu i kilkoma innymi próbami.3,4,6,8 dane te potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że oporność na leczenie inhibitorem BRAF zależy od szlaku MAPK i że dodanie inhibitora MEK do inhibitora BRAF reprezentuje jedną strategię opóźniania pojawienia się tego mechanizmu oporności. Obecnie mamy bardzo mały wgląd w mechanizmy oporności dla tego kombinowanego schematu. Istotne jest ustalenie, czy oporność jest zależna od reaktywacji szlaku MAPK, czy od niezależnych od MAPK ścieżek sygnałowania kompensacyjnego, które zostały opisane wcześniej w przedklinicznych modelach czerniaka z mutacjami BRAF. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries