Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed ich randomizacją. Dane kliniczne zebrano z formularzy elektronicznych zgłoszeń przypadku z wykorzystaniem bazy danych badań klinicznych InForm (Oracle). Centrum Badań Klinicznych Narodowego Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC) było odpowiedzialne za gromadzenie, utrzymanie, integralność i poufność wszystkich danych. Komitet wykonawczy był odpowiedzialny za wszystkie aspekty prowadzenia badania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wszyscy pacjenci pogorszyli czynność nerek (zdefiniowaną jako wzrost poziomu kreatyniny w surowicy o co najmniej 0,3 mg na decylitr [26,5 .mol na litr]) w ciągu 12 tygodni przed lub 10 dni po przyjęciu wskaźnika do niewydolności serca. Wszyscy pacjenci musieli mieć co najmniej dwa z następujących warunków w czasie randomizacji: co najmniej 2+ obrzęki obwodowe, żylne ciśnienie szyjne większe niż 10 cm wody lub obrzęk płucny lub wysięk opłucnowy w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. Pacjenci z poziomem kreatyniny w surowicy większym niż 3,5 mg na decylitr (309,4 .mol na litr) w chwili przyjęcia oraz ci otrzymujący dożylnie leki rozszerzające naczynia lub leki inotropowe zostali wykluczeni z badania. Pełna lista kryteriów włączenia i wykluczenia z badania znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ultrafiltracja jest alternatywną strategią leczenia diuretykami w leczeniu pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca. Niewiele wiadomo na temat skuteczności i bezpieczeństwa ultrafiltracji u pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca powikłaną utrzymującym się zatorami i pogorszoną czynnością nerek. Metody
Losowo przypisaliśmy 188 pacjentom z ostrą niewyrównaną niewydolnością serca, pogorszoną czynnością nerek i utrzymującym się zatorami do strategii zaawansowanej terapii farmakologicznej (94 pacjentów) lub ultrafiltracji (94 pacjentów). Pierwszorzędowym punktem końcowym była dwuwymiarowa zmiana w stosunku do wartości wyjściowej poziomu kreatyniny w surowicy i masy ciała, co oceniono w 96 godzin po losowym przydzieleniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Dla każdego drugorzędnego wyniku zdefiniowanego jako cel badania, aby ustalić wyższość stymulacji dwukomorowej, konieczne było przekroczenie z góry określonego progu 0,95 dla prawdopodobieństwa tylnego. Krzywe Kaplana-Meiera zostały wygenerowane dla każdego wyniku w każdej z badanych grup. Dla wszystkich wyników oszacowano współczynniki ryzyka jako medianę rozkładu tylnego, a 95% dwustronne wiarygodne interwały obliczone z 2,5 i 97,5 percentyla rozkładu tylnego zostały wygenerowane dla precyzji.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries